Przetarg nieograniczony na naprawę awaryjną, remont i przebudowę nawierzchni ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnątrz osiedlowych i nawierzchni parkingów na nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik ” w Katowicach informuje, iż przetarg na nw. zadanie wygrała firma: Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z siedzibą w Katowicach.

Katowice, 26 czerwca 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę awaryjną, remont i przebudowę nawierzchni ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnątrz osiedlowych i nawierzchni parkingów na nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach na terenach:

Administracji Osiedla –  Centrum, Rolna, Kokociniec, Zadole, Słoneczna, Załęże.

 1. Umowa zawarta będzie na czas nieokreślony.
 2. Ilość nawierzchni podlegających naprawie, remontowi lub przebudowie w skali roku będzie wynikała z potrzeb określonych w corocznych planach remontu i koniecznych do usunięcia awarii. Średniorocznie będzie to powierzchnia około 500 m².
 3. W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” ul. Mikołowska 125a w Katowicach – pokój nr 116 – należy określić:3.1   jednostkowe ceny  scalone brutto z narzutami remontu lub awaryjnej naprawy nawierzchni utwardzonych:a)      remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej  bez naprawy  podbudowy:  ……zł/m²b)      remont nawierzchni chodnika  z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy:  …..zł/m²c)      remont nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi  bez naprawy podbudowy: …… zł/m²

  d)      remont nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi  z wymianą podbudowy: …… zł/m²

  e)      remont nawierzchni drogowej z kostki betonowej wraz z wymianą podbudowy: ….  zł/m²

  f)       remont nawierzchni drogowej z trylinki wraz z wymianą podbudowy: ….zł/m²

  g)      wykonanie nowego dywanika asfaltowego wraz z wykonaniem podbudowy na ciągach pieszych: … zł/m²

  h)      ułożenie nowych krawężników betonowych na ławach betonowych: ….zł/mb

  i)        ułożenie nowych obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: …zł/mb

  3.2   jednostkowe składniki cenotwórcze na roboty drogowe nie wyspecyfikowane w ogłoszeniu:

  – stawka roboczogodziny

  – Koszty pośrednie

  – koszty zakupu

  – zysk

  3.3. okres gwarancji na wykonane roboty.                                                                                                                                                              

Pożądany termin realizacji od dnia zawarcia umowy

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: tu@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „przetarg – droga” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.

Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż
3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji  w budownictwie oraz przynależność do Izby).

3) Kalkulację własną.

4) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

5) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).

6) Karty charakterystyki stosowanych materiałów, certyfikaty, świadectwa zgodności.

7) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.

8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

9) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.

10) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy  o braku takich wyłączeń.

11) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Cena.

3) Referencje.

4) Udzielona  gwarancja.

5) Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, posiadany sprzęt, urządzenia i maszyny.

Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 16.07.2018 r. do godz. 1400 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

————————————————————————————————————————————————–

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA:

Naprawę awaryjną, remont i przebudowę nawierzchni ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnątrz osiedlowych i nawierzchni parkingów na nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach na terenach: Administracji Osiedla –  Centrum, Rolna, Kokociniec, Zadole, Słoneczna, Załęże.

————————————————————————————————————————————————–

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 r. o godzinie 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”,  ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi  w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Dodatkowych informacji w godz. od 800 do 1300 udzielają:

 1. Z-ca Kierownika Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
 2. Kierownik Administracji Kokociniec – ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach, tel. (32) 25-21-913.
 3. Kierownik Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w Katowicach, tel. (32) 25-24-095.
 4. Kierownik Administracji Zadole – ul. Zadole 37 w Katowicach, tel. (32) 25-25-400, (32) 25-24-092.
 5. Kierownik Administracji Słoneczna – ul. Słoneczna 54c w Katowicach, tel. (32) 25-89-729.
 6. Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach, tel. (32) 25-40-597.

UWAGI:

– Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone będą w oparciu o kosztorys powykonawczy i płatne fakturą dla każdej nieruchomości po wykonaniu robót.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP