Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kontroli przewodów kominowych i kontroli szczelności instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” w Katowicach na Osiedlach: Centrum, Zadole, Kokociniec, Rolna, Załęże

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik ” w Katowicach informuje, iż przetarg na nw. zadanie na Administracji Centrum wygrała firma: Zakład Usług Kominiarskich Łakomik Grzegorz z siedzibą w Katowicach oraz firma Innowacyjne Technologie Gazowo-Kominiarskie „GAZ-KOM TECHNIKA” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, na Administracji Zadole, Kokociniec i Rolna wygrała firma Zakład Usług Kominiarskich Piotr Rożek z siedzibą w Katowicach i na Administracji Załęże wygrała  firma Zakład Usług Kominiarskich Łakomik Grzegorz z siedzibą w Katowicach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Katowice, 21.08.2018 r.
ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w obiektach budowlanych na Osiedlach Centrum, Zadole, Kokociniec, Rolna i Załęże :
1. Usług i kontroli kominiarskich w zakresie:
1.1. usług kominiarskich spełniających wymogi:
a) Ustawy z dnia 11 września 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z późn. zm.)
b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 22.06.2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
obejmujących:
1.2. czyszczenia przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych we wszystkich obiektach budowlanych zarządzanych przez Zamawiającego wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy i w terminach wskazanych w załączniku nr 2 do umowy z uwzględnieniem zapisów ujętych w § 3 ust. 1 pkt 1.1, uzgodnionych przez strony umowy,
1.3. sprawdzenia drożności i stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń urządzeń opalanych paliwem stałym i gazowym i kratek wentylacyjnych we wszystkich obiektach budowlanych wymienionych w zał. nr 1 do umowy zarządzanych przez Zamawiającego i w terminach określonych w zał. nr 2 do umowy z uwzględnieniem zapisów ujętych w § 3 ust. 1 pkt 1.1.
1.4. sprawdzenia występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.
1.5. sprawdzanie dostępności do przewodów kominowych, wyczystek, kratek wentylacyjnych w celu przeprowadzania okresowych kontroli i ich czyszczenia
2. Wykonywania kontroli szczelności instalacji gazowych w zakresie:
wykonywania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1339) we wszystkich obiektach budowlanych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy i w terminach zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
2.1. sprawdzanie stężenia gazu w pomieszczeniach piwnicznych, korytarzach, przez które poprowadzona jest instalacja gazowa, pomieszczeniach kotłowni gazowych, lokalach użytkowych, pomieszczeniach gospodarczych i użytku wspólnego;
2.2. kontroli dostępu do wszystkich zaworów i kurków oraz dopasowanie, doszczelnienie lub przesmarowanie zaworów i kurków. Wymiana zaworów i kurków wraz z odpowietrzeniem instalacji gazowej, rozliczana będzie w oparciu o stawki wyszczególnione w pkt. 4 Załącznika nr 3 do umowy,
2.3. sprawdzenia przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków,
2.4. sprawdzenia stanu gazomierza ( w tym jego prawidłowego oplombowania),
2.5. sprawdzenia stężenia gazu przy pomocy eksplozymetru na górnych piętrach budynków, w których instalacja gazowa zabudowana jest w szachtach lub zakrytych kanałach technologicznych,
2.6. sprawdzenia stężenia gazu we wnękach gazomierzowych oraz szczelności połączeń instalacji przy gazomierzach i zabudowanych kanałach,
2.7. sprawdzenie stanu odbiorników gazowych w zakresie kontroli szczelności połączeń spawanych, gwintowanych, kurków, zaworów kulowych, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania gazu,
2.8. sprawdzenia stanu elastycznych podłączeń odbiorników gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,
2.9. sprawdzenia stanu podłączenia odbiorników gazowych do przewodów spalinowych,
2.10.sprawdzania funkcjonowania przewodów wentylacyjnych przy zamkniętych i otwartych oknach,
2.11.usunięcia nieszczelności na instalacji gazowej wewnętrznej w lokalach od zaworu odcinającego lokal od pionu do zaworu przed odbiornikiem gazowym wraz z tym zaworem, w tym poziomów i pionów zabudowanych instalacji,
2.12.sprawdzenia wpływu korozji rur i kształtek na stan instalacji gazowe. W przypadku, gdy przewody instalacji gazowej w piwnicach oraz piony biegnące na klatkach schodowych wraz ze skrzynką wymagają malowania, Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Kierownikowi Administracji,
2.13.sprawdzenie czy w lokalu znajdują się odbiorniki gazowe podłączone do butli z gazem propan-butan, poinformowanie użytkownika lokalu o zakazie używania butli w lokalu oraz natychmiastowego powiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach Kierownika Administracji. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o zaistniałych nieprawidłowościach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pożądany termin realizacji: od 1 stycznia 2019 r.
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z obiektami celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.
Oferent może złożyć ofertę na jedno lub więcej Osiedli przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia z jednym Wykonawcą umowy w mniejszym zakresie.

Na każde osiedle zawarta zostanie oddzielna umowa, wg załączonego wzoru.
W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „kominy i gaz” lub osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:00 w pok. nr 116.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój nr 116 – należy określić:
1) Jednostkowe zryczałtowane stawki netto za wykonanie poszczególnych czynności opisanych we wzorze umowy i załączniku nr 3 do wzoru umowy.
2) Okres gwarancji na wykonane roboty.
3) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert)
2) Dokumenty i kopie uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania czynności w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych i w zakresie kontroli szczelności i naprawy instalacji gazowych.
3) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
4) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo – sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych do wykonywania kontroli i czynności objętych przetargiem)
5) wykaz sprzętu i urządzeń pomiarowych niezbędnych do realizacji zakresu umownego objętego przetargiem.
6) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
9) Aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową, obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł, z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż 500 000,00 zł.
10) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy wraz z załącznikami
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Referencje

Zgodnie z „Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 31.08.2018 r. do godz. 12:00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków. 

——————————————————————————————————————————————————-
        PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Usługa w zakresie kontroli przewodów kominowych i kontroli szczelności instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. Osiedla Centrum, Zadole, Kokociniec, Rolna, Załęże
——————————————————————————————————————————————————-

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielającymi szczegółowych informacji w zakresie postępowania są:
1. Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
2. Kierownik Administracji Zadole – ul. Zadole 37 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-25-400.
3. Kierownik Administracji Kokociniec – ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-21-913, (32) 25-27-957.
4. Kierownik Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-24-095.
5. Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-40-597.

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.