Przetarg nieograniczony na remont ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Fliegera 4-6-8, 10 wraz z chodnikami na dojściu do budynków i do budynku hydroforni przy ul. Fliegera 12 w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje iż przetarg na nw. zadanie wygrała firma: Zakład Robót Inżynieryjnych i Prefabrykatów Betonowych Grażyna Stajer z siedzibą w Katowicach.

 

 

Katowice, 28 sierpnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu / ogłoszenie powtórne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg na wykonanie w oparciu o projekt budowlany opracowany przez pracownię projektową „ENERGOWENT” sp. Jawna robót remontowych wariantowo dla uproszczonego i pełnego zakresu:

  1. Wariant pierwszy – uproszczony: remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Fliegera 4-6-8, 10 w Katowicach wraz z chodnikami na dojściu do budynków i do budynku hydroforni przy ul. Fliegera 12 i wraz z zabudową koryta odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z dachów.                        
  2. Wariant drugi – pełny zakres: remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż  budynków mieszkalnych przy ul. Fliegera 4-6-8, 10 w Katowicach wraz z chodnikami na dojściu do budynków i do budynku hydroforni przy ul. Fliegera 12 wraz z wykonaniem kanalizacji do odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z budynków zgodnie z projektem instalacji kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy zakres robót został ujęty w przedmiarach robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  dołączonych do materiałów przetargowych.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót. W celu potwierdzenia zakresu prac przyjętego przedmiaru robót należy dokonać w uzgodnieniu z Administracją Centrum /ul. W. Pola 10 w Katowicach/ niezbędnych odkrywek potwierdzających przewidziany w przedmiarze do realizacji zakres prac. W przypadku stwierdzenia dodatkowego zakresu prac do wykonania oferent zobowiązany jest złożyć kosztorys uzupełniający.

Oferent zobowiązany jest złożyć  ofertę na wybrany wariant  wykonania robót : wariant  uproszczony obejmujący wyłącznie remont nawierzchni  lub   wariant  obejmujący pełny zakres robót tj.: wykonanie kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni.

W ofercie cenowej na remont nawierzchni należy uwzględnić materiał inwestora – 169 m² betonowej kostki brukowej gr. 6 cm zmagazynowanej na terenie Administracji Kokociniec ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach. 

Komisja po przeanalizowaniu złożonych ofert cenowych podejmie decyzje o wyborze wariantu.

Oferent wraz ze składaną ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nie będzie ponosiła odpowiedzialności za błędy lub brak precyzji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wynikające z różnic pomiędzy złożoną ofertą a przedmiarami Zamawiającego.

Pożądany termin realizacji: do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania prac w 2019 r.

Oferent winien wpłacić kwotę 100,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem „opłata za materiały – remont chodnika /Fliegera / TC”. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres tu@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane na adres zwrotny materiały przetargowe lub osobiście w pok. 116 w siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:

1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.

2) Deklarowany termin realizacji robót.

3) Okres gwarancji na wykonane roboty.

4) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Do oferty należy dołączyć:

1) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

3) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, oraz przynależności do Izby).

4) Kosztorys ofertowy szczegółowy.

5) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte – w uznaniu Oferenta – w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zakresu prac.

6) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

7) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).

8) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.

9) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

10) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.

11) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy  o braku takich wyłączeń.

12) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Referencje.

3) Cena.

4) Udzielona  gwarancja.

5) Termin realizacji zadania.

6) Zaplecze kadrowo sprzętowe.

Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 7 900,00 zł najpóźniej do dnia 10.09.2018 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.

W przypadku wyboru oferty Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej netto, z którego Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń  z tytułu gwarancji, rękojmi i jakości za wady. Zamawiający zwraca  zabezpieczenie  w   terminie 30  dni  po  odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie  okresu  gwarancji  jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofertą.

Po upływie pierwszego roku gwarancji i nieujawnieniu żadnych wad i usterek Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem o zamianę zabezpieczenia w gotówce na zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmującej okres do końca udzielonej gwarancji za wady. O zmianie formy zabezpieczenia każdorazowo decydował będzie Zarząd SM zawierając stosowny aneks do umowy.

Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu ofert przez Zarząd.

Oferty wg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 10.09.2018 r. do godz. 1200 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

————————————————————————————————————————————————–

PRZETARG  NA:

Remont chodnika przed wejściem do budynków mieszkalnych przy ul. Fliegera 4-6-8, 10 w Katowicach wraz z wykonaniem odprowadzenia wód deszczowych z budynków zgodnie z projektem instalacji kanalizacji deszczowej.

————————————————————————————————————————————————–

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2018 r. o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”,  ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Dodatkowych informacji udziela Z-ca Kierownika Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach, w godz. od 730 do 1300, tel.( 32) 25-19-415, (32) 25-16-849.

UWAGA:

– Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy  i płatne fakturami częściowymi i fakturą końcową.

– Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego  poprawionego kosztorysu ofertowego uwzględniającego wynegocjowane warunki.

– Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane Ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.