Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125a.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez SM „Górnik” został unieważniony.

 

Katowice, dnia  12.10.2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

o przetargu  nieograniczonym na:

„Dostawę energii elektrycznej na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach” ul. Mikołowska 125a.

I.  ZLECENIODAWCA:

1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, tel. (32) 25-71-550, e-mail: sekretariat@smgornik.katowice.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

Spółdzielnia Mieszkaniowa, podmiot  zwolniony ze stosowania  procedur zawartych w  ustawie PZP.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zapisy „Regulaminu dotyczącego zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach”.

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: tu@smgórnik.katowice.pl z dopiskiem „Dostawa energii elektrycznej” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne wraz z późniejszymi zmianami, zwana dalej dostawą energii elektrycznej.

2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy i zgodnie z Polskimi Normami.

3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie dostawy dla 292 punktów poboru wynosi  3 000,00 MWh (12 m-cy) lub 4 500,00 MWh(18 m-cy)  w  taryfie G11 i w taryfie C11

4. Umowa dostawy energii elektrycznej zostanie zawarta na okres od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub od 01.01.2019 do 30.06.2020 r. W przypadku konieczności uzyskania nowych warunków przyłączenia, umowa wejdzie w życie nie wcześniej niż po zmianie dotychczasowego sprzedawcy, jednakże nie później niż po 30 dniach od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

5. Wskazane wyżej ilości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Dostawcy. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości dostawy energii elektrycznej określonej dla poszczególnych punktów poboru – z zastrzeżeniem, że łączna wielkość zamówienia nie będzie większa niż 3 000,00 MWh (12 m-cy) lub 4 500,00 MWh (18 m-cy).

6. Przetarg nieograniczony dotyczy dostawy energii elektrycznej. Zleceniodawca posiada podpisane umowy na czas nieokreślony z dystrybutorem energii Tauron Dystrybucja S.A. Układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych są dostosowane do zakupu energii elektrycznej wg zasady TPA.

7. Zleceniodawca nie przewiduje składania ofert częściowych.

8. Zleceniodawca nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9. Zleceniodawca nie przewiduje zamówień uzupełniających.

10. Wskazane w załączniku nr 4 do „zawiadomienia” prognozy zużycia zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania  energii w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Dostawcy.

III.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

Dostawa energii elektrycznej następować będzie po podpisaniu umowy od 01.01. 2019 do 31.12.2019 roku lub od 01.01.2019 do 30.06.2020 r.

IV.  WARUNKI, DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA:      

1. O zamówienie mogą ubiegać się  Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej,

e) oceny ryzyk zerwania dostaw przed upływem końca umowy jest negatywna,

f)  dołączą do złożonej oferty oświadczenia ( załącznik nr 1 i 2 do „zawiadomienia”),

g) dołączą do złożonej oferty oświadczenie o zawartej Generalnej Umowie Dystrybucji z Tauron Dystrybucja S.A.

h) posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Nie spełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków będzie skutkowało wykluczeniem Dostawcy z postępowania przetargowego. Sprawdzenie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie miało miejsce w następującym zakresie:

· czy zostały złożone wszystkie wymagane przez Zleceniodawcę oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

· uprawnień osób podpisujących oświadczenia i dokumenty do reprezentowania Dostawcy;

· czy terminy wystawienia dokumentów są zgodne z wymaganiami Zleceniodawcy.

2. Jeżeli, w przypadku Dostawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Dostawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób, wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

3. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 203) tj. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie to powinno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

5. W sytuacji, gdy Dostawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zleceniodawcy, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Dostawca składa w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Dokumenty wymagane, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę:

a)  W przypadku Dostawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, partnerzy  winni spełniać następujące wymagania: oświadczenia wskazane w punktach 1 e) powinny być złożone łącznie przez wszystkich Dostawców lub przez podmiot upoważniony w imieniu wszystkich. O udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

– Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

– W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (-y) nie wymienioną (-e) w dokumencie rejestracyjnym Dostawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.
– Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów może spowodować wykluczenie Dostawcy z postępowania, jeżeli nie zostaną uzupełnione za wezwanie Zleceniodawcy.
– Dokumenty sporządzone muszą być  w języku  polskim.
7. Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia bądź nie spełnia warunków „Zawiadomienia o przetargu nieograniczonym”, na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

V. PROCEDURA

1. Opis przygotowania oferty:

Dostawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty.

Oferta i dokumenty związane z ofertą muszą być złożone w języku polskim w formie trwałej i czytelnej. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Dostawcy.

Oferta, oświadczenia i wszystkie załączniki powinny podpisać osoba uprawniona do reprezentowania firmy ujawniona w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę podpisują osoby inne, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji, stwierdzające, że osoby podpisujące są uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Dostawcy.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika powołanego wspólnie przez kilka podmiotów. Podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Dostawca winien sporządzić wykaz złożonych z ofertą dokumentów (na pierwszej stronie)  oraz ponumerować kolejno wszystkie strony dokumentów w złożonej ofercie oraz je parafować.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

Ceny jednostkowe energii elektrycznej w taryfach G11 i C11 i wszystkie pozostałe ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ceną oferty jest wartość brutto, będąca sumą iloczynów cen jednostkowych netto oraz liczby jednostek miary energii elektrycznej w poszczególnych taryfach określonych w załączniku nr 3 (tabela nr 1 – dla wariantu dla odbiorcy końcowego), powiększoną o podatek VAT. Listę punktów odbioru zawiera Załącznik Nr 4.

Do oferty należy dołączyć:

a) Formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do „zawiadomienia”.

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków (stanowiącym załącznik nr 1 do „zawiadomienia”).

c)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (stanowiącym załącznik nr 2 do „zawiadomienia”).

d)  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) Obowiązujące Ogólne Warunki Umowy dostarczenia energii elektrycznej.

f) Proponowany wzór umowy przez Dostawcę.

g) Udokumentowane doświadczenie.

h) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

i)  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

j) Kserokopia polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

k) Oświadczenie o zawartej Generalnej Umowie Dystrybucji z Tauron Dystrybucja S.A.

l) Dostawca, wraz  z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

ł) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

m) Referencje dotyczące przedmiotu zamówienia.

 Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 31.10.2018 r. do godz. 1400 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125a w Katowicach,  tel.: (32) 25-71-550 lub (32) 25-71-557.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

—————————————————————————————————————————————-

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

„Dostawę energii elektrycznej na potrzeby własne do obiektów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach” ul. Mikołowska 125a.

—————————————————————————————————————————————-

2. KRYTERIA OCENY OFERT

2.1. Cena całkowita (brutto wraz z obowiązującym podatkiem VAT) podana w ofercie w załączniku nr 3 (tabela nr 1 – dla wariantu dla odbiorcy końcowego).

2.2 Wiarygodność oferenta gwarantująca należyte wykonanie zamówienia potwierdzona referencjami.

2.3. Inne dodatkowe korzyści wynikające z oferty.

3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

3.1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.2. Osobami ze strony Zleceniodawcy upoważnionymi do kontaktowania się z Dostawcami są:

w sprawach technicznych – Pan Janusz Przyłudzki   tel.   (32) 257 15 50  wew. 357,

w sprawach organizacyjnych – Pan Arkadiusz Hojeński    tel.   (32) 257 15 50  wew. 357.

3.3. Otwarcie ofert:

a)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2018 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowa Górnik ul. Mikołowska 125a w Katowicach.

b)    Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona i zniszczona bez otwierania w dniu wyznaczonym na Komisyjne otwarcie ofert.

c)    Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Dostawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

d)    Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Dostawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.

e)    W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:

–  żądać udzielenia przez Dostawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

f) Zleceniodawca poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności z „zawiadomieniem”, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Sprzedawców, których oferty zostały poprawione.

3.4.   Ofertę odrzuca się m.in. gdy:

a)  jej treść nie odpowiada  warunkom zamówienia ujętym w „Zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym”

b)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późn. zm.),

c)  została złożona przez Dostawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

d)  nie zawiera ważnych dokumentów,

e)  ogłoszono upadłość lub rozpoczęto likwidację Dostawcy.

f)   została złożona po terminie.

3.5.  Oferty odrzucone oraz złożone przez Dostawców wykluczonych z postępowania nie będą poddane dalszej ocenie.

3.6.  SM „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu a także unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyn.

3.7.  Sprzedawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3.8 W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zleceniodawca może zmienić treść Zawiadomienia o przetargu nieograniczonym. Każda wprowadzona przez Zleceniodawcę zmiana stanie się częścią Zawiadomienia i zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którzy pobrali materiały przetargowe i zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zleceniodawcy. Dokonane w ten sposób uzupełnienia są wiążące.

4. Tryb ogłoszenia wyników  nieograniczonego konkursu ofert:

4.1  Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zleceniodawcy .

4.2  Wybrany Dostawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

5. Formalności jakich należy dopełnić przed podpisaniem umowy.

5.1.  Sprzedawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy powinien przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców (np.  umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej) oraz wskazać osobę umocowaną do przyjmowania oraz składania oświadczeń.

5.2.  Przedstawić aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

6. Uwagi

6.1 Zleceniodawca informuje, iż w przypadku zawarcia umowy z wybranym Dostawcą, proponowana umowa musi być zweryfikowana i zaakceptowana przez Radcę Prawnego obsługującego Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.

Załącznik:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków.

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Formularz ofertowy.

4. Wykaz obiektów/punktów poboru energii elektrycznej