Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na rewitalizację planu zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, że na nw zadanie przetarg został unieważniony.

Katowice, 12 sierpnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg na: opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na rewitalizację planu zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Osobami  upoważnionymi do kontaktu są:

  1. Pani Mirosława Alijew – inspektor nadzoru inwestorskiego

w siedzibie Zleceniodawcy, Katowice ul. Mikołowska 125a  pok. 125   w godz. od 800 do 1300  tel.  (32)  25-19-671 do 3,   wew. 120, email:   sekretariat@smgornik.katowice.pl

  • Pani Beata Kołosionek – Kierownik Administracji Osiedla Słoneczna

w Katowicach przy ul. Słonecznej 54c w godz. od 800 do 1300, tel. (32) 258 97 29, email:  ts@smgornik.katowice.pl

Pożądany termin realizacji zgodnie ze specyfikacją

Oferent winien wpłacić kwotę 60,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem „opłata za materiały – „projekt TS”. Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres tu@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane na adres zwrotny materiały przetargowe.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

1) Wartość  projektu brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.

2) Deklarowany termin realizacji prac.

Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

4) Wycena w oparciu o kalkulację własną.

5) Ofertę wykonawcy – na druku Zamawiającego

6) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć potwierdzoną kserokopię polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji prac.

7) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.

8) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

9) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Termin realizacji zadania.

3) Wycena w oparciu o kalkulacje własna.

Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 2 000,00 zł najpóźniej do dnia 02.09.2019 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zwrócone po podpisaniu umowy przez Strony. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofertą.

Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu ofert przez Zarząd.

Zgodnie z „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Ofertywg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 02.09.2019 r. do godz. 1400w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

————————————————————————————————————————————————–

PRZETARG  NA:

Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych na rewitalizację planu zagospodarowania terenu osiedla „Słoneczna” w Katowicach w granicach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną.

————————————————————————————————————————————————–

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2019 r. o godzinie 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”,  ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie prac projektowych może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

UWAGA:

– Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, prace rozliczone zostaną w oparciu o kwotę ryczałtową i płatne fakturą końcową. Oferowana kwota za projekt musi zawierać sprawowanie nadzoru autorskiego.

Rodo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach,
ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.

2) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;

7) Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.

8) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9) Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10) Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się
w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.