Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi i kontroli kominiarskich, kontroli szczelności instalacji gazowych na Osiedlu Centrum i Załężu w zasobach SM „Górnik” w Katowicach

Katowice, 16.10.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na nw. zadanie wygrała firma: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Projektowe „EKO Invest” Karol Kaszek z siedziba w Mysłowicach

ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125a ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w obiektach budowlanych na Osiedlach Centrum i Załęże :

 1. Usług i kontroli kominiarskich w zakresie:
  1.1. usług kominiarskich spełniających wymogi:
  a) Ustawy z dnia 11 września 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. nr 81 poz. 351 z późn. zm.)
  b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 22.06.2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
  c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
  d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
  obejmujących:
  1.2. czyszczenia przewodów spalinowych, dymowych, wentylacyjnych we wszystkich obiektach budowlanych zarządzanych przez Zamawiającego wyszczególnionych
  w załączniku nr 1 do umowy i w terminach wskazanych w załączniku nr 2 do umowy z uwzględnieniem zapisów ujętych w § 3 ust. 1 pkt 1.2-1.4, uzgodnionych przez strony umowy,
  1.3. sprawdzenia drożności i stanu technicznego przewodów kominowych, podłączeń urządzeń opalanych paliwem stałym i gazowym i kratek wentylacyjnych we wszystkich obiektach budowlanych wymienionych w zał. nr 1 do umowy zarządzanych przez Zamawiającego i w terminach określonych w zał. nr 2 do umowy z uwzględnieniem zapisów ujętych w § 3 ust. 1 pkt 1.1.
  1.4. sprawdzenia występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.
  1.5. sprawdzanie dostępności do przewodów kominowych, wyczystek, kratek wentylacyjnych w celu przeprowadzania okresowych kontroli i ich czyszczenia
 2. Wykonywania kontroli szczelności instalacji gazowych w zakresie:
  wykonywania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z wymogami art. 62 ust.
  1 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1339) we wszystkich obiektach budowlanych
  wymienionych w załączniku nr 1 do umowy i w terminach zgodnie z załącznikiem nr 2 do
  umowy.
  2.1. sprawdzanie stężenia gazu w pomieszczeniach piwnicznych, korytarzach, przez które
  poprowadzona jest instalacja gazowa, pomieszczeniach kotłowni gazowych, lokalach użytkowych, pomieszczeniach gospodarczych i użytku wspólnego;
  2.2. kontroli dostępu do wszystkich zaworów i kurków oraz dopasowanie, doszczelnienie lub przesmarowanie zaworów i kurków. Wymiana zaworów i kurków wraz z odpowietrzeniem instalacji gazowej, rozliczana będzie w oparciu o stawki wyszczególnione w pkt. 4 Załącznika nr 3 do umowy,
  2.3. sprawdzenia przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków,
  2.4. sprawdzenia stanu gazomierza ( w tym jego prawidłowego oplombowania),
  2.5. sprawdzenia stężenia gazu przy pomocy eksplozymetru na górnych piętrach budynków, w których instalacja gazowa zabudowana jest w szachtach lub zakrytych kanałach technologicznych,
  2.6. sprawdzenia stężenia gazu we wnękach gazomierzowych oraz szczelności połączeń instalacji przy gazomierzach i zabudowanych kanałach,
  2.7. sprawdzenie stanu odbiorników gazowych w zakresie kontroli szczelności połączeń spawanych, gwintowanych, kurków, zaworów kulowych, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania gazu,
  2.8. sprawdzenia stanu elastycznych podłączeń odbiorników gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,
  2.9. sprawdzenia stanu podłączenia odbiorników gazowych do przewodów spalinowych,
  2.10.sprawdzania funkcjonowania przewodów wentylacyjnych przy zamkniętych i otwartych oknach,
  2.11.usunięcia nieszczelności na instalacji gazowej wewnętrznej w lokalach od zaworu odcinającego lokal od pionu do zaworu przed odbiornikiem gazowym wraz z tym zaworem, w tym poziomów i pionów zabudowanych instalacji,
  2.12.sprawdzenia wpływu korozji rur i kształtek na stan instalacji gazowe. W przypadku, gdy przewody instalacji gazowej w piwnicach oraz piony biegnące na klatkach schodowych wraz ze skrzynką wymagają malowania, Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Kierownikowi Administracji,
  2.13. sprawdzenie czy w lokalu znajdują się odbiorniki gazowe podłączone do butli z gazem propan-butan, poinformowanie użytkownika lokalu o zakazie używania butli w lokalu oraz natychmiastowego powiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach Kierownika Administracji. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o zaistniałych nieprawidłowościach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pożądany termin realizacji: od 1 stycznia 2020 r. Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z obiektami celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie w/w rejony przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia z jednym Wykonawcą umowy w mniejszym zakresie.
Na każde osiedle zawarta zostanie oddzielna umowa, wg załączonego wzoru. W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „kominy i gaz” lub osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w pok. nr 116. W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój nr 116 – należy określić:
1) Jednostkowe zryczałtowane stawki netto za wykonanie poszczególnych czynności opisanych we wzorze umowy i załączniku nr 3 do wzoru umowy.
2) Okres gwarancji na wykonane roboty.
3) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Dokumenty i kopie uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania czynności w zakresie kontroli i czyszczenia przewodów kominowych i w zakresie kontroli szczelności i naprawy instalacji gazowych.
3) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
4) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo – sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych do wykonywania kontroli i czynności objętych przetargiem)
5) wykaz sprzętu i urządzeń pomiarowych niezbędnych do realizacji zakresu umownego objętego przetargiem.
6) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
9) Aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową, obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł, z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż 500 000,00 zł.
10) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy wraz z załącznikami. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na świadczone usługi.
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Referencje

Zgodnie „Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 12.11.2019 r. do godz. 12:00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
———————————————————————————————————————————–
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Usługa w zakresie kontroli przewodów kominowych i kontroli szczelności instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. Osiedla Centrum, Załęże
———————————————————————————————————————————–
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:

 • żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
 • wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
  Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
  Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielającymi szczegółowych informacji w zakresie postępowania są:

 1. Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach w godz. od 8:00 do 13:00, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
 2. Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach w godz. od 8:00 do 13:00, tel. (32) 25-40-597.

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;
 7. Posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.
 8. nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl
 10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.