Komunikat Zarządu dla Członków Spółdzielni Górnik

Pomimo upływających miesięcy nie milkną echa Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w naszej Spółdzielni w roku 2019. Przebiegało ono w pełnej emocji atmosferze wymiany poglądów.

Dynamika walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych powiązana jest bowiem ściśle z faktem, iż tworzone są one przez ogół Członków, mających często i w zgodzie z zasadami demokracji wewnątrzspółdzielczej różne poglądy na sprawy związane z działalnością spółdzielni.

Należy jednak przypomnieć, iż dnia 11 czerwca 2019 roku Członkowie Spółdzielni zgromadzeni podczas I Części Walnego Zgromadzenia podjęli nieprzewidzianą porządkiem obrad uchwałę, której mocą Zarząd miał zostać zobowiązany do przedłożenia podczas II i III Części Walnego Zgromadzenia uzupełnionej listy kandydatów do Rady Nadzorczej o tych, którzy nie zostali uwzględnieni na sporządzonej liście.

Informujemy, że w zgodzie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5 grudnia 2019 roku stwierdzona została nieważność tejże uchwały. Wyrok jest prawomocny  i wykonalny. Potwierdziły się zatem zastrzeżenia, szeroko prezentowane i wyrażane podczas Walnego Zgromadzenia, iż podjęcie takiej uchwały pozostawało niedopuszczalne, jako stojące w wyraźnej sprzeczności z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i postanowieniami Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach. 

Teraz dowiedzieliśmy się, iż przed Sądem Okręgowym w Katowicach 19 marca br. zapadł wyrok, na mocy którego uchylono uchwałę Walnego Zgromadzenia z roku 2019 w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.

Informujemy, że wyrok ten jest jednak zaskarżalny i jako nieprawomocny – zgodnie z orzecznictwem – nie wpływa na czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą.

 Mając na uwadze, iż nie są znane ustne motywy rozstrzygnięcia Spółdzielnia skierowała  wniosek  o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i po zapoznaniu się z treścią tegoż uzasadnienia wywodzić będzie apelację. O dalszym przebiegu tej sprawy  będziemy informowali w miarę jej postępu.

Zarząd Spółdzielni Górnik

foto Pixabay