KOMUNIKAT

Informujemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpieniem z 3 grudnia 2019 roku, uznał iż §16 obowiązującego w naszej Spółdzielni Regulaminu rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach, ma charakter niedozwolonego postanowienia umownego w rozumieniu art. 385[1] §1 Kodeksu cywilnego, a tym samym jest bezskuteczne od chwili jego uchwalania. Wyjaśniamy, że §16 Regulaminu, dotyczył wyłącznie Mieszkańców, którzy opuścili zasoby mieszkaniowe Spółdzielni w trakcie trwania sezonu grzewczego (np. sprzedaż lub darowizna lokalu).

Zaznaczeniu wymaga, że w takim przypadku niedozwolone postanowienie regulaminu nie wiąże konsumenta, przy czym strony są w dalszym ciągu związane pozostałymi postanowieniami regulaminu i rozliczanie ciepła odbywa się na dotychczasowych zasadach z pominięciem negatywnie ocenionego zapisu regulaminowego. W następstwie powyższego osoby, których ww. postanowienie mogło dotyczyć mogą zwrócić się do Spółdzielni Mieszkaniowej z reklamacją rozliczenia ciepła w zamkniętych sezonach rozliczeniowych, tj. sezonach od 01.09.2017 do 31.08.2018 oraz od 01.09.2018 do 31.08.2019.

Jednocześnie informujemy, że uchwalona została nowelizacja Regulaminu, pozbawiona spornych zapisów, która uzyskała akceptację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
O nowych zasadach rozliczeń z osobami zbywającymi i nabywającymi lokal zostaną Państwo odrębnie poinformowani.