Uwaga:
W trakcie pierwszego logowania do EBOK nie zobaczą Państwo swojego aktualnego salda rozrachunków ze spółdzielnią. Logowanie w następnym dniu roboczym prezentuje zaktualizowane informacje o saldzie Państwa rozrachunków.

Po zalogowaniu do ebooka widzą Państwo ekran startowy z (zakładkami) pogrupowanymi tematami dotyczącymi Państwa mieszkania czy garażu.

1. Zakładka SALDO

Wybierając zmenu zakładkę SALDO widzą Państwo swoje rozliczenia z tytułu opłaty eksploatacyjnej (w tym wszystkie media), jeśli są Państwo właścicielami więcej niż jednego lokalu ( np. mieszkania i garażu lub więcej niż jednego mieszkania), wówczas w pozycji Bieżące Saldo Ogółem – prezentowana jest informacja o sumie opłat z tytułu posiadanych lokali.

1
Po wybraniu Zakładki Salda lub Rachunki i Płatności na ekranie u samej góry widoczna jest informacja o stanie zobowiązań: wymagalnych bieżących i niewymagalnych łącznie. Wystawiona faktura w systemie Spółdzielni wykazana jest jako  niedopłata pomimo, iż jest przed terminem płatności. Dlatego zobowiązania te pokazywane są czerwoną czcionką. Specyfikacje szczegółowe określając poszczególne zakładki opisane w Instrukcji.

Właściciel jednego lokalu (mieszkania lub garażu) w pozycji Bieżące Saldo Ogółem – widzi opłatę za ten tylko lokal. W tej zakładce pokazywana jest też wartość opat eksploatacyjnych z tytułu najmu/dzierżawy powierzchni wspólnych (korytarzy, komórek ogródków przydomowych itp.)

Saldo Według Rodzajów prezentuje salda w podziale na mieszkanie/a, garaż/e, powierzchnie najmowane dodatkowo np. komórka w piwnicy, pod schodami lub inne pomieszczenia.

Saldo Według Miejsc prezentuje salda poszczególnych lokalizacji mieszkań, garażu, powierzchni dodatkowo najmowanych wraz z ich adresami.

Jeśli mają Państwo opóźnienia w terminowym regulowaniu opłat, wówczas wszystkie ww. pozycje prezentują informację o wysokości naliczonych z tego tytułu odsetek za zwłokę, w przeciwnym wypadku saldo to wynosi 0,00 zł.

W przypadku występowania zaległości dochodzonych w sądzie (spornych) i/lub zasądzonych, prezentowane salda nie uwzględniają całości kosztów i odsetek, które powstaną w związku ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. W celu uzyskania informacji o kosztach sądowych i odsetkach od należności dochodzonych w sądzie i/lub zasądzonych, prosimy o kontakt z Działem Windykacji Spółdzielni, tel. 32 251 96 71 do 73 wew. 219.

2. Zakładka RACHUNKI I PŁATNOŚCI

zawiera wykaz opłat od początku danego roku kalendarzowego (faktur, korekt) wraz z informacjami o wpłacie z tytułu użytkowanego mieszkania czy garażu czy najmy/dzierżawy. Jest to specyfikacja naliczonych opłat wraz z odniesieniem do kwoty i terminu ich opłacenia. Dzięki temu możecie Państwo samodzielnie kontrolować prawidłowość wnoszonych opłat.

Po wybraniu tej ikony widzą Państwo wszystkie wystawione faktury (naliczone opłaty) za posiadane lokale. Mogą Państwo filtrować te informacje dla danego miesiąca lub odrębnie dla wybranego lokalu.

Kolumna Dokument prezentuje dane wystawionej faktury. tj. numeru dokumentu, wskazanie lokalu którego dotyczy i terminu płatności . Po tym terminie naliczane są odsetki w przypadku braku płatności.

Kolumna Obciążenie informuje o wysokości opłaty (naliczenia) wynikającej z wystawionej faktury.

Kolumna Uznanie prezentuje kwotę dokonanej wpłaty lub kwotę, którą należy wpłacić we wskazanym terminie płatności. Brak zapłaty wskazuje taka samą wartość jak w kolumnie Obciążenia.

Kolumna Odsetki zawiera informację o wysokości należnych odsetek naliczonych od wystawionej faktury a nieopłaconej w terminie płatności. W przypadku braku opóźnień widzą Państwo 0,00 zł.

Kolumna Do Zapłaty przy fakturze za dany miesiąc, która nie została opłacona zawiera tę samą kwotę, która jest prezentowana dla tej faktury w kolumnie Obciążenie lub jeśli ją Państwo już uregulowali będzie pokazywała wartość 0,00 zł.

Zakładka prezentuje historię płatności, co pozwala samodzielnie i bez dodatkowych kosztów weryfikację realizowanych opłat.

3. ZakładkaDOKUMENTYsłuży do prezentacji uchwał Zarządu, uchwał Rady Nadzorczej, umów najmu dodatkowej powierzchni, aneksów lub innych dokumentów.

4. Zakładka GŁOSOWANIE umożliwia zbieranie Państwa opinii lub głosów w ankietach.

5. ZakładkaMEDIAsłuży do przeglądu odczytów zużycia wszystkich mediów, w które wyposażone jest lokal tj. wody zimnej, wody ciepłej, centralnego ogrzewania.

6. ZakładkaWIADOMOŚCIprezentuje ogłoszenia (komunikaty) rozsyłane za pomocą aplikacji EBOK. Wiadomości są prezentowane od najnowszego do najstarszego.

7. Zakładka KONTAKT zawiera dane teleadresowe Spółdzielni wraz z formularzem zgłoszeniowym, dzięki któremu mogą się Państwo kontaktować ze Spółdzielnią. Prosimy o podanie Państwa adresu e-mail oraz należy wybrać temat sprawy.

Oddajemy w Państwa ręce nowe narzędzie służące do kontaktu ze Spółdzielnią wraz z krótką Instrukcją użytkownika odnoszącą się do kluczowych jego funkcjonalności.