Żeby remont nie stał się koszmarem

Każdy właściciel czy osoba posiadająca inny tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego zobowiązana jest do jego utrzymania we właściwym stanie technicznym, ale jest również uprawniona, do ich remontu, przebudowy, zmiany funkcji poszczególnych izb w lokalu.

Takie działania powinny być poprzedzone z odpowiednim wyprzedzeniem, zgłoszeniem w formie pisemnej lub mailowej do Zarządu Spółdzielni z wyszczególnieniem rodzaju planowanych robót budowlanych. W oparciu o te złożone wnioski Spółdzielnia określa warunki i wymogi techniczno -prawne robót.

Nie ma to na celu uprzykrzania życia lecz jest wskazówką jak zaplanować roboty i na co zwracać uwagę przy ich realizacji. Ma również na celu uchronienie mieszkańców przed nieuczciwymi lub niekompetentnymi wykonawcami. Nie każdy musi być znawcą sztuki budowlanej i może być narażony przez wykonawcę na niepotrzebne koszty związane z usunięciem usterek lub pokryciem strat z powodu zalania sąsiadów czy wręcz na sankcje karne w przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną wskutek samowolnego, bez wymaganych zezwoleń wyburzenia lub naruszenia elementów konstrukcyjnych budynku.

Niestety na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwujemy, iż często roboty ogólnobudowlane lub instalacyjne mieszkańcy realizują poprzez tzw. „poleconych” wykonawców bez zgody i uzgodnień z Administracją Osiedla a zgłaszają fakt ich prowadzenia w trakcie ich trwania gdy pojawiają się skargi i interwencje sąsiadów lub dochodzi do zalania pomieszczeń, rozszczelnienia instalacji gazowej, zagruzowania kominów lub innych uszkodzeń w lokalach sąsiednich. A to jest już za póżno.

W takich przypadkach Spółdzielnia jako zarządca zobowiązana jest do zawiadomienia o tym fakcie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu wszczęcia postępowania administracyjnego nakazującego wstrzymanie robót i ukaranie sprawcy.

W naszych pismach w szczególności informujemy mieszkańców jakie roboty wymagają sporządzenia projektu budowlanego opracowanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Dotyczy to wszelkich robót związanych z przebudową elementów konstrukcyjnych budynku otworów okiennych w ścianach osłonowych budynku, przebudowy instalacji gazowej, zmiany sposobu ogrzewania lokalu poprzez montaż jedno- lub dwu-funkcyjnego kotła gazowego, przebudowę lokalu mieszkalnego związaną ze zmianą sposobu jego użytkowania.

Przy zmianie aranżacji poszczególnych pomieszczeń i zmianie ich funkcji, zabudowie sufitów podwieszanych, zabudowie mebli kuchennych w pismach zwracamy uwagę by nie zabudowywać przewodów instalacji gazowej płytami kartonowo-gipsowymi, nie zabudowywać lub zaklejać tapetą otworów wentylacyjnych bo to nie tylko naraża Państwa na zawilgocenie mieszkania, stwarza zagrożenie podtruciem tlenkiem węgla, a w przypadku nieszczelności instalacji gazowej nawet tej spawanej lub łączonej metodą zaciskową stwarza zagrożenie dla całego budynku.

Krzysztof Juzała Główny Specjalista ds.Technicznych

foto pixabay