Wymiana lub przebudowa instalacji elektrycznej

Wymiana lub przebudowa instalacji elektrycznej

Planując w ramach przeprowadzanego remontu wymianę lub przebudowę instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu należy:

  1. Przedstawić do akceptacji Specjaliście Branżowemu ds. Elektroenergetycznych naszej  Spółdzielni zakres wymiany lub przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej.
  2. Sprawdzić i ewentualnie wymienić na własny koszt podtynkową instalację elektryczną oraz  dokonać protokolarnego jej sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia G-1 „D” .
  3. W  instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy zastosować wyodrębnione obwody:
  • oświetlenia,
  • gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
  • gniazd wtyczkowych w łazience,
  • gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni,
  • obwodu odbiornika wymagającego indywidualnego zabezpieczenia.

Dodatkowo należy zabudować urządzenia ochronne – wyłącznik różnicowoprądowy.

  1. Zakończenie robót należy pisemnie zgłosić Kierownikowi Administracji Osiedla, który poprzez swoje służby wskaże ewentualną konieczność naprawienia uszkodzeń, o których mowa w punkcie 5 warunków ogólnych przeprowadzania remontu.