Aktualne zasady wymiany wodomierzy w czasie pandemii-uzupełnione o odpowiedzi na pytania Mieszkańców.


W związku prowadzoną obecnie akcją wymiany wodomierzy pojawiają się wątpliwości
związane z przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych w trakcie tych czynności oraz innych
aspektów przedsięwzięcia. Zatem poniżej wyjaśniamy obowiązujące zasady.
ZASADY I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYMIANY WODOMIERZY

 1. O terminie wymiany wodomierzy Spółdzielnia informuje zamieszczając informację na
  tablicy ogłoszeń w budynku oraz publikując harmonogramy wymian na naszej stronie
  internetowej. Zgodnie z zawartą umową proces wymiany trwa do 31.03.2021r.
 2. Monterzy pracujący na zlecenie Spółdzielni wyposażeni są w środki ochrony
  indywidualnej i utrzymują tzw. „dystans społeczny”, w celu zapobiegania zarażeniu
  wirusem COVID. Apelujemy do Państwa o zabezpieczenie się podczas wizyty
  monterów.
 3. Zapłatę za zamontowane nowe wodomierze zrealizują Państwo zgodnie ze swoją
  decyzją, jednorazowo lub w ratach, na odrębne konto Spółdzielni wskazane
  w indywidualnej informacji o płatności.
 4. Numer ww. konta Spółdzielni podano dodatkowo na naszej stronie internetowej oraz
  w komunikacie przesłanym przez aplikację eBOK. Znajdą go Państwo również
  w lutowym numerze naszej gazetki „Pod wspólnym dachem”.
 5. Od momentu otrzymania informacji o zapłacie za nowe wodomierze nie będą już
  Państwo obciążani za wodomierze przy „opłatach czynszowych”.
 6. Druk „oświadczenia właściciela / użytkownika lokalu mieszkalnego o jednorazowej
  zapłacie za usługę wymiany wodomierzy”, powinny wypełnić i dostarczyć do skrzynki
  korespondencji przy administracji osiedla lub siedziby Zarządu Spółdzielni (okienko
  podawcze w pomieszczeniu kasy) wyłącznie te osoby, które nie chcą zapłacić za tę
  usługę w ratach, lecz chcą uiścić opłatę jednorazowo (tj. w całości w roku 2021).
 7. Osoby, które chcą zapłacić w pięciu ratach rocznych (pierwsza rata w roku 2021
  i kolejne w latach 2022 do 2025) nie muszą w tym celu nic robić. Płatność w ratach
  nie powoduje wzrostu kosztu wymiany (łącznej wysokości opłaty).
 8. Osoby, u których zostały wymienione wodomierze otrzymają od Spółdzielni, do
  skrzynki pocztowej indywidualną informację o zapłacie, zawierającą dane potrzebne
  do dokonania przelewu lub wpłaty. Płatność należy uregulować we wskazanym
  terminie na podany numer konta Spółdzielni, inni niż wskazany do wnoszenia „opłat
  czynszowych”.
 9. Do czasu otrzymania indywidualnej informacji na temat wymaganej odpłatności
  prosimy wstrzymać się z dokonywaniem wpłat. W pierwszej kolejności informację
  indywidualną otrzymają osoby, u których wodomierze wymieniono przed końcem
  roku 2020. Później informacja taka trafi do osób, u których dokonano wymiany
  w roku 2021. luty 2021 / w2
  10. Łączny koszt wymiany jednego wodomierza wynosi 108 zł/szt. i obejmuje wodomierz,
  moduł radiowy, usługę wymiany, pięcioletnią gwarancję na urządzenia (przy czym
  gwarantem wobec Państwa jest Spółdzielnia, w związku z czym ew. usterki i wady
  zgłaszać należy do działu mediów, który egzekwować będzie obowiązki gwarancyjne
  wykonawcy i producenta).
  11. W razie nieudostępnienia mieszkania w dwóch pierwszych terminach wymiany, cena
  usługi wymiany wodomierzy nie ulegnie zmianie, jednak trzeba będzie dodatkowo
  uiścić opłatę za dojazd montera w wysokości 30,75 zł za jedno mieszkanie (niezależnie
  od ilości wodomierzy). Opłata za dojazd nie będzie rozłożona na raty.
  12. Powyższe ceny usług są gwarantowane (nie ulegną zmianie) do końca roku 2021.
  13. Wysokość rat obowiązująca w dniu wymiany wodomierza/y pozostanie niezmienna do
  zakończenia spłaty., tj. do roku 2025.
  14. Jeśli nie mogą Państwo wpuścić monterów z przyczyn związanych z pandemią (np.
  kwarantanna, choroba, inne ważne czynniki ryzyka), zobowiązani są Państwo
  powiadomić Spółdzielnię poprzez:
   wysłanie informacji przez aplikację eBOK; lub
   jeśli ktoś nie korzysta z aplikacji eBOK, może wysłać email na adres
  sekretariat@smgornik.katowice.pl lub przesłać pismo drogą pocztową.
  W zgłoszeniu należy podać adres lokalu, którego dotyczy problem oraz Państwa dane
  kontaktowe (numer telefonu !)
  15. Osoby, które ze względu na pandemię oraz wiek i/lub stan zdrowia (a także ze
  względu na brak dostępu do środków komunikacji elektronicznej) nie mogą przesłać
  do Spółdzielni stosownej informacji w sposób opisany w punkcie 10, zobowiązane są
  zarejestrować swoje zgłoszenie poprzez kontakt telefoniczny z działem mediów
  naszej Spółdzielni (tel. 251 96 71 do 73 wew. 213, 214), który poda osobie zgłaszającej
  numer zgłoszenia celem jego potwierdzenia.
  16. W przypadkach, o których mowa w punktach 14 i 15 dostępny będzie dla Państwa
  dodatkowy termin bez odpłatności za dojazd monterów, wyznaczony przez
  Spółdzielnię.