Znów wybierzemy zdjęcia najładniejszych w Spółdzielni balkonów i ogródków

Od 1 sierpnia rusza trzecia edycja konkursu fotograficznego  na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.W tym roku organizatorem Konkursu jest Zarząd Spółdzielni oraz Rady Osiedli: Kokociniec, Rolna, Słoneczna, Zadole i Załęże.

Celem Konkursu jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni

Konkurs organizowany jest przeprowadzony w dwóch kategoriach:

a) Kategoria I – balkony;

b) Kategoria II – ogródki przydomowe i tereny wokół nieruchomości

Przystąpić do niego mogą wszystkie osoby posiadające udokumentowane członkostwo

Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach . Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia (stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu),które należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni w terminie do 30 września 2022 r. na adres:

sekretariat@smgornik.katowice.pl

 lub dostarczyć na adres właściwej Administracji Osiedla w terminie do 30 września 2022r.

 Do karty zgłoszenia należy dołączyć:

a) pracę konkursową w postaci fotografii w liczbie od 5 do 7 sztuk, przedstawiającą aranżację

balkonu lub ogródka.

W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną fotografie powinny być zapisane w ogólnodostępnym

formacie (JPG, TIF) i przesłane na adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem

„Konkurs Fotograficzny – Edycja 2022”. W przypadku zgłoszenia na adres właściwej Administracji Osiedla fotografie powinny być wydrukowane w kolorze w formacie A4 ( wymiary: 21 cm x 29,7 cm) i dostarczone w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs Fotograficzny – Edycja 2022”.

b) krótki opis balkonu, ogródka przydomowego lub terenu wokół nieruchomości, zawierający m.in.

od kiedy zagospodarowywane jest przedstawione miejsce oraz nazwy roślin.

c) oświadczenie zawarte w karcie zgłoszenia stanowiącą Załącznik nr 1Praca konkursowa, o której mowa w ust. 4 ust. a), powinna ukazywać aranżację widzianą z zewnątrz budynku (tj. na tle budynku/elewacji lub tła charakterystycznego dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” oraz od środka balkonu lub ogródka przydomowego.

W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę:

a) ocena artystyczna prac: kompozycja kadru, warsztat fotograficzny, zgodność pracy z tematem

konkursu;

b) w przypadku balkonu: ogólne wrażenie estetyczne balkonu, pomysłowość i oryginalność,

ukwiecenie, ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinna, ład, porządek i kolorystyka;

c) w przypadku ogrodu przydomowego i terenu wokół nieruchomości: ogólne wrażenie estetyczne,

kompozycje zasiewów, pomysłowość i oryginalność rabat, klombów i skalniaków, miejsce

wypoczynku (altany), ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinna, ład, porządek i

kolorystyka.

Wyniki Konkursu ogłoszone będą najpóźniej do dnia 30 października 2022r. na stronie

internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”: www.smgornik.katowice.pl.

 Nagrodami w Konkursie za I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz za wyróżnienia będą karty

podarunkowe do sklepu ogrodniczego. O wartości nagród zadecyduje Komisja Konkursowa w ramach posiadanych środków, jednak ich wartość musi mieścić się w przedziale kwot od 50 do 500 zł. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Zobacz: