Pomyślmy zanim wyrzucimy śmieci

Odpowiedzialna gospodarka odpadami i jej wpływ na wysokość stawki eksploatacyjnej to temat, z którym boryka się niejeden zarządca budynków mieszkalnych. Dotyczy to w szczególności budynków wielorodzinnych skoncentrowanych na osiedlach mieszkaniowych w zasobach nieco starszych, czyli takich jakimi zarządza nasza spółdzielnia.

Wprowadzenie zróżnicowanych opłat za odpady spowodowało konieczność wyposażenia nieruchomości w pojemniki do ich selektywnej zbiórki, co w wielu wypadkach wydawało się wręcz niemożliwe do zrealizowania. Niestety, niektóre z budynków nie posiadały wystarczającej przestrzeni do zabudowy chociażby wiat śmietnikowych, w których można umieścić odpowiednią liczbę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Istnieje wiele czynników architektonicznych czy też logistycznych, które utrudniają gospodarowanie odpadami na odpowiednim poziomie. My staramy się wprowadzać rozwiązania, które pomagają nie tylko ułatwić gospodarowanie odpadami ale również obniżyć koszty z tym związane.

W sprawie selektywnej zbiórki odpadów zrobiono już wiele. Zabudowywane są zestawy pojemników półpodziemnych czy też nowoczesne wiaty śmietnikowe, remontuje się zsypy oraz prowadzi akcje mające na celu edukację użytkowników. Na stronie internetowej, w gazecie „Pod wspólnym dachem”, na tablicach ogłoszeń oraz w ulotkach wrzucanych do skrzynek pocztowych dostarczane są informacje, które mają na celu uświadomienie mieszkańcom jak ważna dla nas wszystkich jest gospodarka odpadami. Niestety wielu nie zwraca na to uwagi.

Zatem jak uświadomić naszą społeczność, że to jest temat ważny dla nas wszystkich? Chyba nic nie przemawia bardziej w dzisiejszych czasach do ludzi jak pieniądze. Otóż działania każdego mieszkańca mają również wpływ na to jakie opłaty ponosi dana nieruchomość. I nie mówię tu o opłacie, którą wnosi się od każdego mieszkańca zgodnie ze złożoną deklaracją liczby osób zamieszkujących dany lokal. Prócz tej opłaty wnosimy również opłaty eksploatacyjne. W świadomości mieszkańców jest to opłata szeroko pojętych składowych związanych z obsługą nieruchomości.

Na wysokość tej stawki ma wpływ właśnie gospodarka odpadami, a jej wysokość uzależniona jest od samych użytkowników lokali mieszkalnych. Żeby to sobie uświadomić trzeba zrozumieć pewne mechanizmy, na które mamy wpływ my sami. Zatem wyrzucając wszelkie odpady poza pojemniki, oddając odpady wielkogabarytowe niezgodnie z harmonogramem wywozu, tarasując zaparkowanymi samochodami dojazd do pojemników oraz wyrzucając gdzie popadnie odpady nie podlegające wywozowi przez MPGK- sami zwiększamy opłaty eksploatacyjne.

Jak? Otóż firma sprzątająca zamiast sprzątać tereny zewnętrzne i budynki musi poświęcić więcej uwagi na sprzątanie tego, co użytkownik winien odpowiednio wyselekcjonować poprawnie zagospodarować. Tarasując dojazdy do wiat śmietnikowych, komór zsypowych czy też zestawów pojemników półpodziemnych uniemożliwiamy służbom ich odbiór, które działają według ściśle określonych harmonogramów. Wyrzucając gruz, oszklone ramy okien i drzwi, opony, odpady niebezpieczne itp. angażujemy większy nakład pracy firm sprzątających oraz ponosimy koszty zlecenia ich załadunku i utylizacji firmom specjalistycznym. Tak! Za darmo nikt tego nie robi.

A wystarczy chociażby spojrzeć na ogłoszenie, które przygotowała administracja i postępować zgodnie z informacjami w nich zawartymi, żeby bez przeszkód i dodatkowych opłat oddać odpady, których nie wolno wrzucać do pojemników zmieszanych czy selektywnych. Niestety to już angażuje prywatny czas i środki finansowe mieszkańca. Dlatego niektórzy użytkownicy zbyt często zamiast postępować zgodnie z zasadami idą po linii najmniejszego oporu i tym samym przysparzają pracy innym oraz zwiększają opłaty dla pozostałych mieszkańców nieruchomości.

Michał Chomacki

zastępca kierownika Administracji Centrum

foto: pixabay