Podsumowano tegoroczne Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

W siedmiu częściach trwających od 12 do 20 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. Wzięło w nim udział 254 osoby. 195 członków Spółdzielni i 59 pełnomocników

Frekwencja na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawiała się następująco:

I cz.  – Centrum – członków 24 + pełnomocników 6

II cz. Centrum – członków 36 + pełnomocników 10

III cz. Załęże – członków 23 + pełnomocników 7

IV cz.Rolna – członków 32 + pełnomocników 7

V cz. Kokociniec – członków 27 + pełnomocników 10

VI cz. Słoneczna – członków 29 + pełnomocników 12

VII cz. Zadole – członków 24 + pełnomocników 7

Przyjęte zostały uchwały dot. zmian w Statucie Spółdzielni ( większością 2/3 głosów)

Wymaganej większości głosów nie uzyskał projekt uchwały dotyczący zwiększenia wysokości stawki opłat na działalność społeczno- kulturalno- oświatową.

Delegatem Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP został Michał Kucia, jego zastępcą Mariusz Nawrocki. W wyborach uzupełniających do Rady Osiedla Zadole na jej członka wybrano Grażynę Cieślik


Uchwały i protokół z kolegium dostępne są dla członków Spółdzielni na stronie internetowej w zakładce ebok.