Konkurs Fotograficzny dla mieszkańców Osiedla „Centrum”pn. „Najładniejszy balkon, ogródek przyblokowy lub teren wokół nieruchomości”

Celem konkursu fotograficznego organizowanego przez Radę Osiedla Centrum, i finansowanego w ramach działalności społeczno-kulturalno-oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, jest:

  • rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczestników Konkursu i mieszkańców w dziedzinie fotografii,
  • popularyzacja (promowanie) wśród mieszkańców Osiedla i inspirowanie ich do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia – zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, w szczególności Osiedla „Centrum” – poprzez zakładanie (aranżację rozmaitymi roślinami, kwiatami i drzewkami ozdobnymi) i pielęgnację ogródków przyblokowych, terenów wokół nieruchomości i zieleni balkonowej,
  • wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Osiedla „Centrum”.

Konkurs organizowany jest w okresie od 20 lipca do 30 września 2023 roku i przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

Do Konkursu mogą przystąpić wszystkie osoby posiadające udokumentowane członkostwo Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe (ogrodnicze) lub karty podarunkowe do sklepu ogrodniczego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia (stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu) i:
– przesłanie jej drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni w terminie do 30 września 2023 roku na adres: marta.szewczyk@smgornik.katowice.pl lub sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny RO Centrum – Edycja IV 2023” lub
przesłanie pocztą tradycyjną do Administracji „Centrum” w terminie do 30 września 2023 roku w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs Fotograficzny RO Centrum – Edycja IV 2023”. Do karty zgłoszenia należy dołączyć:
– pracę konkursową w postaci fotografii w liczbie od 5 do 7 sztuk, przedstawiającą aranżację balkonu (ukwiecenie, ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinną, ład, porządek i kolorystykę) lub ogródka przyblokowego lub terenu wokół nieruchomości (kompozycję zasiewów, pomysłowość i oryginalność rabat, klombów i skalniaków, miejsce wypoczynku /altany/, ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinną, ład, porządek i kolorystykę).

W przypadku zgłoszenia drogą:
– elektroniczną – fotografie powinny być zapisane w ogólnodostępnym formacie

– tradycyjną – fotografie należy wydrukowane w kolorze, w formacie A4 (wymiary: 21 cm x 29,7 cm),
oraz

dołączyć krótki opis fotografowanej aranżacji, zawierający informacje o lokalizacji aranżacji, od kiedy zagospodarowywane jest przedstawione miejsce i nazwy roślin.