Otwórzmy drzwi kontrolerom

Udostępnienie lokalu w celu dokonania okresowych kontroli, to sprawa oczywista dla wszystkich właścicieli i użytkowników lokali. W praktyce wygląda inaczej. Zdarza się, że lokal nie jest udostępniony we wskazanym terminie, na przykład ze względu na brak kontaktu z właścicielem czy też jego podnajemcą.

Bywa tak, że właściciel, tylko z sobie wiadomych powodów, nie wpuszcza pracownika dokonującego kontroli. Tymczasem nieudostępnienie lokalu może nie tylko spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników, ale może też skutkować finansowymi i prawnymi konsekwencjami.

Powodem potrzeby udostępnienia lokalu przez jego właściciela czy użytkownika, jest konieczność dokonania kontroli okresowych wynikających z ustawy Prawo budowlane, a w szczególności przepisów zawartych w art. 62 t.j, który wyraźnie wskazuje, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

-Okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

-Co najmniej raz na 5 lat sprawdzeniu winien podlegać stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetyka obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej .

W Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych  określono, iż w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu, w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby.

 Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić spółdzielni lokal w celu:

-dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;

-zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni.

-Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy, spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Nieudostępnianie lokalu do przeprowadzenia obowiązkowych kontroli okresowych może prowadzić do tragicznych w skutkach konsekwencji, nie tylko dla właściciela/użytkownika lokalu, w którym nie dokonano kontroli, ale również dla wszystkich osób współzamieszkujących w budynku. Kosztownym następstwem braku stosownych kontroli okresowych, może być odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

 MCH.