W sprawie opłat za parkowanie

Od kliku lat, w niektórych rejonach spółdzielni, funkcjonują ograniczenia dotyczące parkowania. Zadania te są realizowane na wniosek mieszkańców i wykonywane przez zabudowę szlabanów ograniczających wjazd na tereny spółdzielcze lub/i przez usługi parkingowe świadczone przez firmy zewnętrzne.

Uprawnieni do korzystania z parkingu mieszkańcy, zgodnie z zasadami zapisanymi w regulaminie, otrzymują piloty lub/i zaświadczenia/winiety umożliwiające parkowanie.

W związku z uwagami i pytaniami jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” wyjaśnia:

1. Spółdzielnia zawarła umowy z firmami parkingowymi na dozorowanie parkingów osiedlowych aby ograniczyć tym dostęp osób nieuprawnionych i zapewnić większe możliwości parkowania mieszkańcom, w uzgodnieniu z samymi mieszkańcami dotyczącymi zasad parkowania. Mieszkańcy a zwłaszcza Rady Osiedli czynnie uczestniczyli w tworzeniu regulaminów parkingowych.

2. Kwota mandatu obciąża osoby nieuprawnione i jej wysokość wynika z kalkulacji firmy parkingowej, stanowi również element odstraszający dla osób nieupoważnionych.

3. Koszty winiet ponosi posiadacz pojazdu. Wysokość kosztu jest uzależniona od  wymagań co do rodzaju, zabezpieczenia i unikalności winiety, a winiety stosuje się w różnej formie w zależności od wymagań składanych przez mieszkańców. Koszt ponosi się,  gdy wymieniany jest pojazd na inny. Osoby posiadające więcej niż jeden pojazd oraz te, które korzystają z samochodów służbowych często wymienianych ponoszą koszt adekwatnie do potrzeb. Kosztu winiet nie ponoszą osoby nie posiadające samochodu lub z parkingu niekorzystające.

4. Jeśli mieszkańcy chcą chronić swoje miejsca parkingowe przed nieuprawnionym dostępem lub w sytuacjach, gdy nie chcą kontynuować utrzymywania ww. zasad parkingowych na zasadzie dozoru przez firmę parkingową, wystarczy złożyć do spółdzielni wniosek podpisany przez większość właścicieli lokali.

5. Firmy obsługujące parkingi stosują generalnie jednorodne zasady współpracy, a wybór firmy limituje liczba firm, które prowadzą tego typu działalność. Na tutejszym rynku działają na identycznych zasadach 2 firmy i z obiema Spółdzielnia współpracuje.