Przetarg na opracowanie projektów budowlano – wykonawczych remontu wejść do budynków przy ul. Janasa 3a, 7a, 15a, ul. Ondraszka 11, 19 w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych remontu wejść do budynków przy ul. Janasa 3a, 7a, 15a, ul. Ondraszka 11,19 w Katowicach został unieważniony.

Katowice, 2 marca 2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetarg  na:

Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych remontu wejść do budynków mieszkalnych  przy ul. Janasa 3a, ul. Ondraszka 11, 19 w Katowicach, polegającego na przebudowie i naprawie zgodnie z opinią Techniczną wykonaną przez biuro Projektowe „EKOPROBUD” i  sprawowanie nadzoru autorskiego /na każdy budynek osobno/.

Oferent przed opracowaniem oferty winien bezwzględnie zapoznać się ze specyfikacją  techniczną wykonania dokumentacji projektowej, frontem robót na obiektach celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Pożądany termin realizacji do  31.05.2017 r.

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „przetarg na projekt” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.

Osobami  upoważnionymi do kontaktu są:

1.  Pan Krzysztof Juzala – w zakresie uzgodnień rozwiązań technicznych

urzędujący  w siedzibie Zleceniodawcy, Katowice ul. Mikołowska 125a  pok. 114

w godz. 700- 1300, tel.:  (32)  25-19-671 do 3,   e-mail:   sekretariat@smgornik.katowice.pl

2.  Pani Danuta Smolicka – w zakresie spraw organizacyjnych i udostępnienia dokumentacji  archiwalnej

urzędująca  w siedzibie Administracji Załęże, Katowice  ul. Gliwicka 224a

w godz. 700- 1300, tel.:  (32) 254-05-97, e-mail:  TZ@smgornik.katowice.pl

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:

1) Wartość robót z VAT.

2) Deklarowany termin realizacji robót.

Do oferty należy dołączyć:

1)    Aktualny odpis lub wydruk ze strony internetowej KRS albo aktualne zaświadczenie  lub wydruk ze strony internetowej potwierdzający wpis do CEIDG ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2.  Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz przynależności do Izby).

3.  Kosztorys ofertowy / kwota wynagrodzenia ryczałtowego

4.  Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

5.  Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowym (liczba pracowników z wyszczególnionymi rodzajami uprawnień).

6.  Zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert .

8.  Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.

9.  Parafowany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu projekt umowy.

10. Aktualną (obejmująca okres realizacji prac) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i kontraktową obejmującą nienależyte wykonanie umowy.

11) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty

1)     cena

2)     cykl i termin realizacji zadania

3)     doświadczenie w realizacji podobnych prac projektowych

4)     kompletność złożonych i wymaganych dokumentów

5)     zastosowanie nowoczesnych rozwiązań

6)     referencje

Zgodnie „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert  i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 16.03.2017 r. do godz. 1400 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu  z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

„—————————————————————————————————————————————-

PRZETARG NA:

Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych remontu wejść do budynków mieszkalnych  przy ul. Janasa 3a, 7a, 15a, ul. Ondraszka 11, 19 w Katowicach, polegającego na przebudowie i naprawie zgodnie z opinią Techniczną wykonaną przez biuro  Projektowe „EKOPROBUD”.    sprawowanie nadzoru autorskiego /na każdy budynek osobno/.

„—————————————————————————————————————————————-

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2017 r. o godzinie 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu  o kwotę ryczałtową i płatne fakturą końcową.