Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego wraz z realizacją: wymiany poziomów instalacji c.o., c.w.u i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych, wymiany sieci c.o. niskoparametrowej oraz sieci c.w.u. i cyrkulacji, układów pomiarowych c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z telemetrią.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje iż przetarg na opracowanie projektu budowlanego wraz z realizacją: wymiany poziomów instalacji c.o., c.w.u i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych, wymiany sieci c.o. niskoparametrowej oraz sieci c.w.u. i cyrkulacji, układów pomiarowych c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z telemetrią wygrała: firma Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT – Katowice” z siedzibą w Katowicach.

 

Katowice, 22.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetarg  nieograniczony na:
Opracowanie projektu budowlanego wraz z realizacją:
 1. Remontu polegającego na wymianie poziomów instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Fliegera 3, 5-7-9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 w Katowicach.
 2. Remontu polegającego na wymianie sieci c.o. niskoparametrowej oraz sieci c.w.u. i cyrkulacji znajdującej się między budynkami przy ul. Fliegera 3, 5-7-9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 w Katowicach.
 3. Montażu układów pomiarowych c.o., c.w.u. i cyrkulacji w poszczególnych budynkach wraz z telemetrią.
 4. Montażu automatycznych zaworów równoważących podpionowych w budynkach powyżej 5 kondygnacji ( ul. Fliegera 12, 14, 16, 18) oraz zaworów termostatycznych grzejnikowych typu np. Dynamic Valve w budynkach do 5 kondygnacji (ul. Fliegera 3,5-7-9, 10, 11).
 5. Dobór i montaż zaworów termostatycznych na pionach cyrkulacji c.w.u.
 6. Opracowania audytu energetycznego na potrzeby uzyskania dofinansowania na realizację zadania ze środków zewnętrznych.
 7. Wymiana poziomów instalacji c.o. winna stanowić element kompletnego projektu modernizacji inst. c.o. obejmującego przeliczenie strat ciepła i regulację hydrauliczną całej instalacji c.o. po termomodernizacji.
 Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiektach celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.
Zakres opracowania projektu budowlanego:
 1. Projekt wymiany poziomów instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz z opomiarowaniem i regulacją należy wykonać dla oddzielnie dla każdego budynku zgodnie z poniższym zestawieniem budynków do opomiarowania licznikami ciepła instalacji c.o., c.w.u..
 2. kosztorysy i przedmiary robót należy opracować adekwatnie do Projektów Budowlanych /z uwagi na stan techniczny pozostałej instalacji c.o. (piony, grzejniki, zawory) w kosztorysie należy uwzględnić płukanie mechaniczne instalacji c.o. oraz ustawienie i regulację zaworów grzejnikowych i podpionowych aż do uzyskania prawidłowych wartości – w ramach kwoty umownej.
 3. Sieć cieplną c.o. niskoparametrową, c.w.u. i cyrkulacji należy zaprojektować po istniejącej trasie.
 4. Dodatkowo należy wykonać inwentaryzację i sprawdzenie stanu technicznego pionów i grzejników c.o. oraz pionów i cyrkulacji c.w.u. wraz ze sporządzeniem oddzielnej oferty cenowej na wymianę w/wym. Elementów instalacji tj. korodowanych pionów i grzejników nie ujętych w wyżej opisanych Projektach Budowlanych.
 5. W budynkach do 5-ciukondygnacji, w których zastosowano zawory grzejnikowe termostatyczne typu Dynamic Valve przewidzieć na pionach c.o. montaż zaworów odcinających i spustowych.
 6. Kompletną dokumentację należy sporządzić i przekazać Zleceniodawcy w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF w 2 egzemplarzach.
Wymagania materiałowe:
 1. Ciepłomierze ultradźwiękowe z opcją zdalnego odczytu z funkcją rejestracji i odczytu stanu liczydła energii cieplnej, temperatur, objętości wody oraz maksymalnych przepływów i mocy z okresu co najmniej 12 miesięcy.
 2. Należy zapewnić przesyłanie danych z licznika ciepła do serwera zlokalizowanego w siedzibie SM „Górnik” w Katowicach.
 3. Układy do zdalnego odczytu muszą być kompatybilne z już zainstalowanymi i funkcjonującymi w SWC ul. Woźniczki i ul. W. Pola 9-11-13 w Katowicach (firmy Landis + Gyr Sp. z o.o.)
 4. Wodomierze do pomiaru zużycia c.w.u. i cyrkulacji powinny być klasy R-160 i posiadać możliwość zdalnego odczytu.
 5. Automatyczne zawory równoważące podpionowe z możliwością odcięcia i spuszczenia wody z pionu oraz zabezpieczenia przed ingerencją w nastawy osób nieupoważnionych.
 6. Poziomy instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wykonać z rur stalowych łączonych na zacisk lub z tworzyw z wkładką antydyfuzyjną.
 7. Sieć niskoparametrową c.o. wykonać w technologii rur preizolowanych stalowych natomiast instal. c.w.u. i cyrkulacji w technologii rur preizolowanych z tworzyw sztucznych.
 8. Przed przystąpieniem do opracowania projektu należy uzgodnić z przedstawicielem służb technicznych SM „Górnik” rodzaj przyjętych materiałów i urządzeń.
Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i armatura winny posiadać stosowne Atesty, Certyfikaty, Aprobaty Techniczne do wglądu przez Specjalistę Branżowego przed ich zabudowaniem.
Zestawienie budynków do opomiarowania licznikami ciepła instalacji c.o. i c.w.u.

 

Rodzaj Zapotrzebowanie ciepła (MW) Instalacja do
Lp. Adres budynku budynku c.o. c.w.u. opomiarowania
1.
ul. Fliegera 18 mieszkalny 0,030 c.w.u
2. ul. Fliegera 10 mieszkalny 0,065 0,016 c.o., c.w.u.
3. ul. Fliegera 12 mieszkalny 0,170 0,030 c.o., c.w.u.
4. ul. Fliegera 14 mieszkalny 0,200 0,040 c.o., c.w.u.
5. ul. Fliegera 16 mieszkalny 0,230 0,040 c.o., c.w.u.
6. ul. Fliegera 3 mieszkalny 0,070 0,015 c.o., c.w.u.
7. ul. Fliegera 5-7-9 mieszkalny 0,210 0,030 c.o., c.w.u.
8. ul. Fliegera 11 mieszkalny 0,070 0,015 c.o., c.w.u.
Pożądany termin realizacji:
–  audyt – pilne,
–  projekt do uzgodnienia ze Zleceniodawcą,
– remont od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia zakończenia okresu grzewczego 2017/2018.
W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „przetarg – inwentaryzacja” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok.   nr 116.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:
1) Wartość robót z VAT.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
4) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.
Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz przynależności do Izby).
3) Kosztorys ofertowy robót budowlanych oraz podać kwotę ryczałtową uwzgledniającą koszt prac projektowych.
4) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
5) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
6) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.
9) Potwierdzoną kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł, z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż  1 000 000,00 zł oraz dowód wpłaty opłaconych składek. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi  warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.
10) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.
11) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.
Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
2) Cena.
3) Udzielone  gwarancje.
4) Termin realizacji zadania.
5) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.
Zgodnie „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.
Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 89 700,00 zł najpóźniej do dnia 11.10.2017 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.
W przypadku wyboru oferty Zleceniodawca informuje, że wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy na remont zobowiązany jest wnieść w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej netto, z którego Zleceniodawca ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń  z tytułu gwarancji jakości za wady. Zleceniodawca  zwraca  zabezpieczenie  w   terminie 15  dni  po  odbiorze pogwarancyjnym sporządzonym po upływie  okresu  gwarancji  jakości,  na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
Wadium oferenta, który wygra konkurs zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Różnicę pomiędzy wysokością wpłaconego wadium a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy. Oferent ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofertą.
Po upływie pierwszego roku gwarancji i nieujawnieniu żadnych wad i usterek Wykonawca będzie mógł wystąpić z pisemnym wnioskiem o zamianę zabezpieczenia w gotówce na zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej obejmującej okres do końca udzielonej gwarancji za wady. O zmianie formy zabezpieczenia każdorazowo decydował będzie Zarząd SM zawierając stosowny aneks do umowy.
Zleceniodawca dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zleceniodawcę  w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu przez Zarząd.
 Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 12.10.2017 r. do godz. 1400 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
 Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
——————————————————————————————————————————————–

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Opracowanie projektu budowlanego wraz z realizacją:

 1. Remontu polegającego na wymianie poziomów instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Fliegera 3, 5-7-9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 w Katowicach.
 2. Remontu polegającego na wymianie sieci c.o. niskoparametrowej oraz sieci c.w.u. i cyrkulacji znajdującej się między budynkami przy ul. Fliegera 3, 5-7-9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 w Katowicach.
 3. Montażu układów pomiarowych c.o., c.w.u. i cyrkulacji w poszczególnych budynkach wraz z telemetrią.
 4. Montażu automatycznych zaworów równoważących podpionowych w budynkach powyżej 5 kondygnacji ( ul. Fliegera 12, 14, 16, 18) oraz zaworów termostatycznych grzejnikowych typu np. Dynamic Valve w budynkach do 5 kondygnacji (ul. Fliegera 3,5-7-9, 10, 11).
 5. Dobór i montaż zaworów termostatycznych na pionach cyrkulacji c.w.u.
 6. Opracowania audytu energetycznego na potrzeby uzyskania dofinansowania na realizację zadania ze środków zewnętrznych.
 ——————————————————————————————————————————————
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.  
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności  z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyn.
Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w godz. od 700 do 1300, tel.( 32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
 UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, rozliczenie prac nastąpi:
– audyt kwotą ryczałtową,
– projekt kwotą ryczałtową i płatną fakturą końcową,
– roboty w oparciu o kosztorys powykonawczy i płatne fakturą końcową oddzielnie na każdy budynek i sieć.
Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.