Przetarg nieograniczony na opracowanie Projektu Budowlanego opomiarowania instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Katowice, 27.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w  Katowicach, ul. Mikołowska 125 a  ogłasza przetarg  nieograniczony na:

Opracowanie Projektu  Budowlanego opomiarowania  instalacji c.o. , c.w.u. i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z lokalizacją i stanem technicznym instalacji i  przyłączy w poszczególnych budynkach celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

I. Zakres opracowania projektu budowlanego obejmować będzie:

1.    Opracowanie audytu energetycznego na potrzeby uzyskania dofinansowania na realizację zadania ze środków zewnętrznych.

2.    Inwentaryzację instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w każdym budynku z określeniem stanu technicznego i wskazaniem kierunku i kolejności modernizacji.

3.     Dobór  układów pomiarowych: instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji.

4.    Niezbędną do zabudowy układów pomiarowych przeróbkę instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji.

5.    Układy do zdalnego odczytu danych muszą być kompatybilne z systemem telemetrycznym zainstalowanym SM „Górnik”  firmy Landis+Gyr  Sp. z o.o. funkcjonującym między innymi w wymiennikowniach przy ul. Woźniczki i W. Pola 9-11-13  w Katowicach.

6.    W budynkach, w których już istnieje jeden z układów pomiarowych Projektant uzgodni ze Specjalistą SM „Górnik” konieczność wymiany, rozbudowy lub pozostawienia urządzeń.

7.    Przed przystąpieniem do prac projektowych Projektant uzgodni ze Specjalistą SM „Górnik” koncepcję opomiarowania oraz proponowane w Projekcie Budowlanym urządzenia.

8.     Z uzgodnień wymienionych w punktach 6 i 7 sporządzona zostanie notatka, która po akceptacji Zarządu Sm „Górnik” będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych

9.    Wykonawca przekaże Zleceniodawcy:

9.1   Projekt Budowlany układów pomiarowych oraz inwentaryzacji instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji odrębnie dla każdego z budynków wymienionych w załączniku nr 1  do zawiadomienia – po 3 egzemplarze.

9.2   Kosztorysy Inwestorskie i przedmiary robót odrębnie dla każdego z budynków wymienionych w załączniku nr 1  do zawiadomienia – po 3 egzemplarze.

9.3   Wersję elektroniczną w/wym opracowań sporządzona w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS zapisana na płycie CD- 2 egzemplarze.

10.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan i aktualność udostępnionej dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania inwentaryzacji instalacji wg stanu faktycznego.

11. Wymiana poziomów instalacji c.o. winna stanowić element kompletnego projektu modernizacji inst. c.o. obejmującego przeliczenie strat ciepła i regulację hydrauliczną całej instalacji c.o. po termomodernizacji

Wymagania materiałowe

1.    Ciepłomierze: ultradźwiękowe z opcją zdalnego odczytu, z funkcją rejestracji i odczytu stanu liczydła energii cieplnej i objętości wody oraz maksymalnych przepływów i mocy z okresu 12 miesięcy.

2.  Wodomierze: do pomiaru zużycia ciepłej wody i cyrkulacji- klasa R-160 z możliwością zdalnego odczytu.

3. Zawory termostatyczne: do regulacji temperatury na pionach cyrkulacji c.w.u.

Pożądany termin realizacji:

– projekt do uzgodnienia ze Zleceniodawcą.

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „przetarg – inwentaryzacja” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój  nr 116 – należy określić:

1) Wartość robót z VAT.

2) Deklarowany termin realizacji robót.

Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).

2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz przynależności do Izby).

3) Kwotę ryczałtową uwzględniającą koszt prac projektowych z podziałem na budynki wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

4) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.

5) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowym.

6) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.

7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.

8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.

9) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od  odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem.

10) Parafowany przez  osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.

11) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Kryteria oceny oferty:

1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.

2) Cena.

3) Termin realizacji zadania.

4) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.

Zgodnie „Regulaminem  dotyczącym zasad postępowania  przy  przeprowadzaniu konkursów ofert   i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik” w  Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 9 400,00 zł najpóźniej do dnia  12.10.2017 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.

Zleceniodawca dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zleceniodawcę w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu przez Zarząd. Firmie, która wygra przetarg wadium zostanie zwrócone w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 13.10.2017 r. do godz. 1200w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu   z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

„———————————————————————————————————————————————–

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Opracowanie Projektu  Budowlanego opomiarowania  instalacji c.o. , c.w.u. i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i użytkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

„———————————————————————————————————————————————-

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

 Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Dodatkowych informacji udzielają:

– Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w godz. od 700 do 1300, tel.( 32) 25-19-415, (32) 25-16-849 dla budynków przy ul. Gawliny 2, 4, ul. Kubiny 3, 5, ul. Kominka 7, ul. Pięknej 49-55, 57-59, ul. Mikołowskiej 102-102d, 104-110, 112-116, ul. W. Pola 2, 4, 10, ul. Ligockiej 3a, 5, 5a, 7, 7a,b w Katowicach.

– Kierownik Administracji Kokociniec – ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach w godz. od 700 do 1300, tel. (32) 25-21-913 dla budynków przy ul. Kijowskiej 47, 49, 51, 51, 53, 55,  ul. Kruczej 24, Małej 25, ul. Płochy 2, 5, ul. Radomskiej 9, 11 w Katowicach.

– Kierownik Administracji Zadole – ul. Zadole 37w Katowicach w godz. od 700 do 1300, tel. (32) 25-25- 400 dla budynków przy ul. Armii Krajowej 21, 21a-21b, 25, ul. Noskowskiego 10.

– Kierownik Administracji Rolna – ul. Grzyśki 14 w Katowicach w godz. od 700 do 1300, tel. (32) 25-24-095 dla budynków przy ul. Grzyśki 2, 4-4a, ul. Hetmańskiej 20, 22-24, Tomasza 6-8 w Katowicach.

Kierownik Administracji Słoneczna – ul. Słoneczna 54c w Katowicach w godz. od 700 do 1300, tel. (32) 25-89-729 dla budynków przy ul. Ściegiennego 49b, 49d w Katowicach.

Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach w godz. od 700 do 1300, tel. (32) 25-40-597 dla budynków przy ul. Gliwickiej 218e, 224a, 218-218d, 220-220d, 222-222d, ul. Janasa 3a, 7a, 15a, ul. Ondraszka 11, 19 w Katowicach.

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, rozliczenie prac nastąpi kwotą ryczałtową, płatną fakturą końcową oddzielnie na każdą Administrację.

Załącznik nr 1 do  zawiadomienia z dnia 25.09.2017 r.
Zestawienie budynków mieszkalnych SM „Górnik” w Katowicach do opomiarowania licznikami                                            ciepła instalacji c.o. i c.w.u
L.p. Adm. Adres budynku Budynek Rok budowy Zapotrzebowanie ciepła (MW) Rodzaj instalacji Uwagi
c.o. c.w.u.
1. Centrum Gawliny 4 mieszkalny 1964 0,061 c.o.
2. Kubiny 3 mieszkalny 1967 0,061 c.o.
3. Kubiny 5 mieszkalny 1967 0,061 c.o.
4. Kominka 7 mieszkalny 1964 0,060 c.o.
5. Gawliny 2 mieszkalny 1965 0,060 c.o.
6. Piękna 49-55 mieszkalny 1962 0,113 c.o.
7. Piękna 57-59 mieszkalny 1962 0,068 c.o.
8. Mikołowska 102-102d mieszkalny 1964 0,150 c.o.
9. Mikołowska 104-110 mieszkalny 1961 0,113 c.o.
10. Mikołowska 112-116 mieszkalny 1962 0,083 c.o.
11. W.Pola 10 użytkowy 1987 c.w.u. brak danych wg Adm. Centrum możliwości podania zużycia
12. Ligocka 3 a użytkowy 1984 0,085 c.o.
13. W.Pola 10 własne – biuro 1987 0,069 c.w.u.
14. W.Pola 2 mieszkalny 1987 0,056 c.w.u.
15. W.Pola 4 mieszkalny 1987 0,057 c.w.u.
16. Ligocka 5 mieszkalny 1981 0,390 c.o.
17. Ligocka 5 a mieszkalny 1981 0,225 c.o.
18. Ligocka 7 mieszkalny 1982 0,250 c.o.
19. Ligocka 7a mieszkalny 1980 0,145 c.o.
20. Ligocka 7b mieszkalny 1980 0,145 c.o.
21. Załęże Gliwicka  218E użytkowy 1965 0,023 c.o.
22. Gliwicka 224A użytkowy 1965 0,032 c.o.
23. Gliwicka 224A biurowy 1965 0,019 c.o.
24. Gliwicka 218-218D mieszkalny 1967 0,222 c.o.
25. Gliwicka 220-220D mieszkalny 1965 0,222 c.o.
26. Gliwicka 222-222D mieszkalny 1966 0,222 c.o.
27. Janasa 7a mieszkalny 1979          0.065 c.w.u.
28. Janasa 3a mieszkalny 1979 0,366 0,065 c.o. ,c.w.u.
29. Janasa 15a mieszkalny 1977 0,323 0,065 c.o., c.w.u.
30. Ondraszka 11 mieszkalny 1981          0.065 c.w.u.
31. Ondraszka 19 mieszkalny 1980          0.065 c.w.u.
32. Słoneczna Ściegiennego 49B mieszkalny 1978 0,360 0,050 c.o., c.w.u. moc łączna dla bud. budynków ul. Ściegiennego 49 B i 49D opomiarowanie wykonać dla każdego bud. oddzielnie
33. Ściegiennego 49D mieszkalny 1978 c.o., c.w.u.
34. Rolna Grzyśki 2 mieszkalny 1984 0,059 c.w.u.
35. Grzyśki 4-4A mieszkalny 1985 0,019 c.w.u.
36. Hetmańska 22-24 mieszkalny 1985 0,019 c.w.u.
37. Hetmańska 20 mieszkalny 1987 0,019 c.w.u.
38. Tomasza 6-8 mieszkalny 1986 0,019 c.w.u.
39. Kokociniec Kijowska 47 mieszkalny 1986 0,057 c.w.u.
40. Kijowska 49 mieszkalny 1986 0,057 c.w.u.
41. Kijowska 51 mieszkalny 1986 0,057 c.w.u.
42. Kijowska 55 mieszkalny 1988 0,072 c.w.u.
43. Kijowska 53 mieszkalny 1988 0,036 c.w.u.
44. Krucza 24 mieszkalny 1983 0,056 c.w.u.
45. Mała 25 mieszkalny 1982 0,056 c.w.u.
46. Płochy 2 mieszkalny 1991 0,064 c.w.u.
47. Płochy 5 mieszkalny 1990 0,033 c.w.u.
48. Radomska 11 mieszkalny 1983 0,055 c.w.u.
49. Radomska 9 mieszkalny 1982 0,055 c.w.u.
50. Zadole Armii Krajowej 21 mieszkalny 1967 0,100 c.o. zapotrzebowanie dla 2 budynków opomiarowanie wykonać dla każdego bud. oddzielnie
51. Armii Krajowej 21a-21b mieszkalny 1966 c.o.
52. Armii Krajowej 25 mieszkalny 1968 0,118 c.o. zapotrzebowanie dla 2 budynków opomiarowanie wykonać dla każdego bud. oddzielnie
53. Noskowskiego 10 mieszkalny 1969 c.o.