Przetarg nieograniczony na usługi dot. mechanicznego i chemicznego czyszczenia zsypów i komór zsypowych w budynkach zarządzanych przez SM „Górnik” oraz wykonywania robót remontowych zsypów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach informuje, iż przetarg na nw. zadanie wygrała firma „PEWESTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

Katowice, 6 lipiec 2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w Katowicach, ul. Mikołowska 125 a ogłasza przetarg na:

1. Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja kanału zsypowego od wewnątrz i rury wentylacyjnej kanału zsypowego oraz przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu,
2. Mechaniczne czyszczenie, mycie, dezynfekcja i dezodoryzacja szuflad wywrotowych i pomieszczeń w których zostały one zlokalizowane,
3. Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja głównych komór zsypowych,
4. Przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu,
5. Mechaniczne udrażnianie kanału zsypowego i rury wentylacyjnej
6. Naprawa (w tym uzupełnienie uszczelek gumowych) lub wymiana szuflad/drzwiczek do kanałów zsypowych
7. Wykonywanie, w oparciu o wystawione przez Zleceniodawcę zlecenie, robót remontowych związanych m.in. z naprawą lub wymianą odcinków kanałów zsypowych, naprawą lub wymianą lejów zsypowych w komorach.

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z wykazem budynków wyposażonych w zsypy w poszczególnych Administracjach Osiedli w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.
Pożądany termin realizacji od 01.08.2018 r.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy dostępnego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach – pokój nr 116 – należy określić:
1) Wartości jednostkowych stawek ryczałtowych za poszczególne usługi z VAT.
2) Okres gwarancji na wykonane usługi i roboty remontowe.
3) Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „czyszczenie zsypów” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.

Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz przynależności do Izby).
3) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu.
4) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
5) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
6) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
7) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych.
8) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie musi obejmować okres realizacji robót wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia określającymi zakres wyłączeń lub pisemne oświadczenie Wykonawcy o braku takich wyłączeń.
9) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania – projekt umowy.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej z pominięciem zakresu obejmującego wykonywanie, w oparciu o wystawione przez Zleceniodawcę zlecenie, robót remontowych związanych z naprawą lub wymianą odcinków kanałów zsypowych, naprawą lub wymianą lejów zsypowych w komorach.
W takim przypadku tekst umowy zostanie zweryfikowany.

Kryteria oceny oferty:
1) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów,
2) Cena,
3) Doświadczenie w wykonywaniu usług czyszczenia i napraw zsypów,
4) Udzielone gwarancje.

Zgodnie „Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach” oferty cenowe zawierające rażąco niski ceny za usługi i różniącą się o więcej niż 30% od średnich oferowanych cen ze wszystkich ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 19.07.2018 r. do godz. 13:00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

———————————————————————————————————————————————–
PRZETARG NA:

1. Mechaniczne i chemiczne czyszczenie zsypów i komór zsypowych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach.
2. Wykonywanie robót remontowych zsypów.

                                                                                             ————————————————————————————————————————————————

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
1. Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849.
2. Kierownik Administracji Zadole – ul. Zadole 37 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-25-400.
3. Kierownik Administracji Kokociniec – ul. Nad Strumieniem 3 w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-21-913, (32) 25-27-957.
4. Kierownik Administracji Słoneczna – ul. Słoneczna 54c w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-89-729.
5. Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a w Katowicach w godz. od 8:00 do 14:30, tel. (32) 25-40-597.

UWAGA: Ofertowe ryczałtowe ceny jednostkowe za poszczególne czynności traktuje się jako maksymalne. Roboty remontowe zsypów rozliczone będą w oparciu o kosztorysy powykonawcze i płatne w oparciu o faktury wystawiane po wykonaniu danego zakresu robót określonego w zleceniu (załącznik nr 2 lub 3 do niniejszej Umowy).