Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania i pielęgnację zieleni w zasobach mieszkaniowych SM „Górnik” w Katowicach tj. Administracji Załęże

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik ” w Katowicach informuje, iż przetarg na nw. zadanie wygrała firma: AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni Marek Trzcionka z siedzibą w Mikołowie 

 

Katowice, dnia 24.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
o przetargu nieograniczonym
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125A ogłasza przetarg nieograniczony na:
Usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. Administracji Załęże.
ADMINISTRACJA pielęgnacja zieleni
pow. trawników żywopłoty
m2 mb
ZAŁĘŻE 22 673,00 2 383,00
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem, na którym przedmiot zamówienia będzie realizowany, celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.
Termin realizacji usług: 3 lata
W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem zieleń lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.
 I.   Do oferty należy dołączyć:
1)  Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
2) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.
3) Charakterystykę firmy zawierającą :
3.1.oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz z wykazem stanowisk i  wskazaniem osób posiadających uprawnienia niezbędne do realizacji usług objętych zamówieniem,
3.2.oświadczenie o posiadanym sprzęcie w tym mechanicznym niezbędnym do realizacji usług objętych zamówieniem.
4) Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
5) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
6) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
7) Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim i w majątku osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem umowy z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
8) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.
II. Kryteria oceny oferty:
1)  Cena.
2) Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
3) Referencje
III.  Oferty wg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 20.08.2018 r. do godz.  1300  w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w pkt I. od 1 do 8 niniejszym  zaproszeniu nie  będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zleceniodawca podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.
Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zleceniodawca przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu nieograniczonym.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zleceniodawca może:
– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.
——————————————————————————————————————————————
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Usługę utrzymania i pielęgnacji zieleni w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach tj. Administracji Załęże.
——————————————————————————————————————————————
O wynikach poinformujemy drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.
IV. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zamawiającego:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów umowy przed jej podpisaniem z oferentem.
2. Zakres usług objętych postępowaniem oraz sposób ich świadczenia na rzecz Zamawiającego został przedstawiony w załączonym wzorze umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji usługi utrzymania i pielęgnacji zieleni:
· W pierwszym roku umowy w wyniku przycinki żywopłotów do osiągnięcia wysokości 1,10 i szerokości od 0,5 m do 0,8 m, chyba że Zamawiający pisemnie odstąpi od tego warunku,
· Preferowane koszenie – za pomocą urządzeń typu kosiarka spalinowa (z ograniczeniem wykorzystania urządzeń typu kosy)
· Zasady koszenia: wysokość darni nie powinna przekraczać 5 cm, nie skracać darni poniżej 2,5 cm, ostatnie koszenie wykonuje się przed nadejściem mrozów.
4. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie umowy z oferentem, który w ramach złożonej oferty wykaże posiadanie wykwalifikowanej kadry i sprzętu niezbędnego do realizacji usług objętych postępowaniem.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy i na warunkach określonych umową.
Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielającą szczegółowych informacji w zakresie postępowania jest Kierownik Administracji Załęże – ul. Gliwicka 224a  w Katowicach w godz. od 700 do 1300, tel.  (32) 25-40-597
UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.
Ze względu na planowane w roku 2018 prace dot. zagospodarowania terenu, mogą ulec zmianie powierzchnie trawników i żywopłotów.
SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.