Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywania piaskiem na terenie Administracji Centrum i Słoneczna w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach, informuje że przetarg na nw. zadanie został unieważniony.


Katowice, dnia 25.11.2019  

ZAWIADOMIENIE o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach ul. Mikołowska 125A ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywania piaskiem na terenie Administracji Centrum i Słoneczna w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, wg zestawienia:

REJON ADMINISTRACJA POWIERZCHNIA PRZEWIDZIANA DO ODŚNIEŻANIA W M2
NR 1CENTRUM39 386
NR 2SŁONECZNA10 402
RAZEM49 788

Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z terenem, na którym przedmiot zamówienia będzie realizowany, celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Termin realizacji usług: do 31 marca 2020

W celu uzyskania załączników, wzoru umowy należy zwrócić się z pisemną prośbą o przesłanie dokumentów na  adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „odśnieżanie” lub  osobiście w siedzibie Zarządu SM „Górnik” od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1300 w  pok. nr 116.

 I.         Do oferty należy dołączyć:

 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert).
 2. Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego konkursu.
 3. Charakterystykę firmy zawierającą :

a) oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz z wykazem stanowisk  i wskazaniem osób posiadających uprawnienia niezbędne do realizacji usług objętych zamówieniem,

b) oświadczenie o posiadanym sprzęcie w tym mechanicznym niezbędnym do realizacji usług objętych zamówieniem.

 • Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
 • Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów konkursowych.
 • Aktualna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych : osobom  trzecim i w majątku osób trzecich z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł, z rozszerzeniem o klauzulę szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem z limitem nie mniejszym niż 300.000,00 zł.
 • Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania  – projekt umowy.
 • Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

II.         Kryteria oceny oferty:

 1. Cena.
 2. Kompletność złożonych i wymaganych dokumentów.
 3. Referencje

III.    Ofertywg. wzoru Zleceniodawcy należy składać w terminie do dnia 05.12.2019 r. do godz. 1200 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2019 o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.           

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w pkt I. od 1 do 9 niniejszym  zawiadomieniu nie  będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę.

Ocena ofert dokonana zostanie na posiedzeniu niejawnym komisji bez udziału Wykonawców. W trakcie tego posiedzenia Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi  w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może:

– żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

– wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną  umieszczone na stronie internetowej SM „Górnik”, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” stosowną Uchwałą.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł konkursu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

—————————————————————————————————————————————————–

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem na terenie Administracji Centrum i Słoneczna w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach

—————————————————————————————————————————————————–

IV.        Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zamawiającego:

 1. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie w/w rejony przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia z jednym Wykonawcą umowy w mniejszym zakresie.
 2. Na każdy rejon zawarta zostanie oddzielna umowa, wg załączonego wzoru.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zapisów umowy przed jej podpisaniem z oferentem.
 4. Zakres usług objętych postępowaniem oraz sposób ich świadczenia na rzecz Zamawiającego został przedstawiony w załączonym wzorze umowy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie w ramach realizacji usługi odśnieżanianieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach :
 6. likwidację skutków opadów śniegu poprzez zgarnianie pokrywy śnieżnej,
 7. zapobieganie powstawaniu i likwidację oblodzenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej w tym poprzez posypywanie dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników.
 8. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie umowy z oferentem, który w ramach złożonej oferty wykaże posiadanie wykwalifikowanej kadry i sprzętu niezbędnego do realizacji usług objętych postępowaniem.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy i na warunkach określonych umową.

Osobami upoważnionymi do kontaktu i udzielającymi szczegółowych informacji w zakresie postępowania są:

 1. Kierownik Administracji Centrum – ul. W. Pola 10 w  Katowicach w godz. od 800 do 1300, tel. (32) 25-19-415, (32) 25-16-849. 
 2. Kierownik Administracji Słoneczna – ul. Ściegiennego 45 w Katowicach w godz. od 800 do 1300, tel.  (32) 25-89-729.

UWAGA: Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne.          

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy;

7. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.

8. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM „Górnik” w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP.